SMART dla konsorcjów
Wydłużony do 08.03.2024
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedłuża nabór w ramach Ścieżki SMART dedykowany dla konsorcjów do 08.03.2024.

W naborze mogą uczestniczyć konsorcja składające się z:

dużych przedsiębiorstw lub

dużych przedsiębiorstw i MŚP lub

dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, natomiast organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Dofinansowanie może zostać udzielone na projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FENG oraz celu Priorytetu 1, którym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. 

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo, obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Udostępnij ten artykuł

Promocja Marki
Twoja marka wszędzie